header

Missie, visie en doelstellingen

 


 

Het BIG: een organisatie met kennis over en visie op de ondergrondse buisleiding.

 

Visie

Het belang van buisleidingen (onder de grond) voor de gemeenschap wordt nog steeds niet voldoende onderkend. Dit geldt zowel voor het klassieke buisleidingvervoer van vloeistoffen en gassen als voor mogelijk toekomstig stukgoederentransport. Omdat de congestie en verkeershinder bovengronds zonder twijfel verder zullen toenemen, verdient dit onderwerp nadere aandacht.

 

Missie

Het Buisleidingen Industrie Gilde (BIG) heeft zich daarom tot doel gesteld de buisleiding als duurzaam transportmiddel te promoten. Het BIG richt zich daarbij niet alleen op bestaande vormen van ondergrondse infrastructuur, maar ook op nieuwe vormen die potentie hebben verbetering van de duurzaamheid, vergroting van de mobiliteit (zowel van personen als vrachten) en verbeteren van de openbare ruimte.

Dit doet zij op de volgende wijzen:


• Organiseren van seminars, netwerkevenementen en excursies


Het BIG bevordert goede betrekkingen tussen haar leden onderling en met overige bij buisleidingen betrokken maatschappelijke groeperingen door het organiseren van netwerkevenementen.


• Opleiding, onderzoek en kennisverspreiding


Het BIG stimuleert scholing op het gebied van (ondergronds) buisleidingtransport. Door middel van kennisverspreiding tracht zij tevens het sociaal bewustzijn te vergroten. Vanuit verschillende werkgroepen en externe vertegenwoordigingen in relevante maatschappelijke podia en in media met betrekking tot mobiliteit in Nederland en België draagt het BIG daarnaast bij aan onderzoek in het vakgebied.